Vedtægter
VEDTÆGTER

§ 1.


Foreningens navn er ” Grundejerforeningen Vildtbaneparken ”.

Dens område er de af deklarationen af 8. Maj 1967 – tinglyst d. 22. Juli 1969 – omfattende ejendomme. Matr. Nr. 5 – 0 m. fl. Tranegilde by, Ishøj Sogn.

Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune.


§ 2.


Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser.


§ 3.


Alle ejere af grunde inden for det i § 1 angivne område skal med undtagelse af Ishøj Kommune være medlem af grundejerforeningen. Medlemspligten samt pligten til at indfri restancer til grundejerforeningen indtræder samtidig med erhvervelsen af ejendommen. Meddelelse om ejendommens overtagelse skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til grundejerforeningen.


§ 4.


Der betales kontingent for hver parcel. Kontingentet forfalder til betaling 1. Maj. Indbetales kontingentet ikke inden udgangen af forfaldsmåneden tillægges der et gebyr pr. påkrav.


§ 5.


Medlemmerne er forpligtet til at holde grundene fri for ukrudt, der er til gene for naboerne. Overholdes denne bestemmelse ikke kan grunden blive renset på foreningens foranledning. Afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren. Anvendelse af motorplæneklipper og andre motordrevne redskaber der ved støj kan være til gene for omkringliggende grunde, er IKKE TILLADT. Henkastning og afbrænding af affald er IKKE TILLADT.


§ 6.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftlig til hvert enkelt medlem senest 1. Februar. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. Februar.


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, advokat for eller revisor i foreningen. På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende forslag, der er udsendt sammen med dagsordenen. Dagsorden, forslag fra bestyrelsen og medlemmer samt årsregnskab i revideret stand fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.


§ 7.


Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønsker herom. Såfremt en ekstraordinær generalforsamling kræves af medlemmerne er bestyrelsen forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelsen. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages og højest 21 dages varsel.


§ 8.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed idet forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og gebyrer.

7. Valg til bestyrelsen:

a. Formand. (ulige år)

b. Kasserer.(lige år)

c. 1 bestyrelsesmedlem(ulige år)

d. 1 suppleant(lige år)

e. 1 suppleant(ulige år)


8.  Valg af 2 regnskabskyndige revisorer.

9.   Eventuelt.


§ 9.


Hvert parcel har 1 stemme. Stemmeret bortfalder ved restancer. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal ske, når 1 medlem kræver det. Stemmeretten kan overdrages til en fuldmægtig ved behørig skriftlig fuldmagt. Alle fuldmagter skal være registreret ved generalforsamlingens begyndelse. En fuldmægtig kan max. repræsentere 3 ekstra stemmer. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og dirigenten.


Til vedtægtsændringer fordres:


1. At Ishøj Byråd har godkendt ændringen.

2.At mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

3.At mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen.


Er det foreskrevne antal stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden én måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer kan tages gyldig beslutning såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.


§ 10.


Bestyrelsen består af 3 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling Medlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlinger og trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er bemyndiget til at afholde udgifter i fornødent omfang. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.


§ 11.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer er tilstede.

Udtræder formanden – næstformanden eller kasseren, indtræder én suppleant i bestyrelsen, hvorefter afløseren vælges i den nye bestyrelse. Ønsker ingen at modtage valg, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøder. Suppleanter har ikke stemmeret på møder.§ 12.


Kasseren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen anerkendte udgifter. Formanden attestere alle udgiftsbilag. Kasseren fører en af bestyrelsen godkendt kassebog samt medlemsfortegnelse. Foreningens pengebeholdning skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på postgiro.

Alle konti skal være klausuleret således, at kasseren kun kan hæve på dem i forening med formanden eller næstformanden. Kassebeholdningen skal til enhver tid være afstemt efter foreningens aktuelle aktiviteter.

Regnskabsåret er fra 1. Januar til 31. December

Årsregnskabet skal foreligge i revideret stand senest 1. Marts.

Revisorer og bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid foretage uanmeldt revision.


§ 13.


Opløsning af foreningen kan kun ske med Ishøj Kommunes godkendelse. Opløses foreningen skal foreningens formue anvendes af Ishøj Kommune til formål indenfor grundejerforeningens område.


Som vedtaget på stiftende generalforsamling 1972.

Samt ændringer vedtaget på generalforsamlinger

d. 29. Marts 1978

d. 26. April 1989

d. 21. April 1997

##